Wernli

2016

Duplo White

2013

IKEA

2009

KIA Sumo

2008

KIA Turtle

2008

DEVK

2007/2008

Pneu Egger

2007

 

Holiday Jack

2005/2006